Objektif

  • Untuk mengangkasakan UniSZA sebagai sebuah institut pengajian mengkhusus kepada bidang alam sekitar dan membangunkan kepakaran penyelidikan dan pengurusan alam sekitar dengan memberi fokus kepada kejuruteraan kawalan kualiti, sains forensik, aspek risiko, bencana dan adaptasi.
  • Untuk menerajui pengajaran bersepadu dan kompetitif secara praktikal (hands-on) serta pusat latihan dan pembangunan teknologi sains forensik dan kualiti alam sekitar, dan pengurusan mapan di negara ini.
  • Untuk menjadi pusat rujukan serantau bagi menangani isu berkaitan alam sekitar dan kemapanan pembangunan, dan mewujudkan pangkalan data yang komprehensif dan bersepadu sebagai “finger print” yang akan digunakan di Malaysia dan serantau seiring dengan matlamat Dasar Alam Sekitar Negara (2002).
  • Untuk bertindak sebagai 'pusat' yang dapat membina jaringan penghubung dan pengembleng tenaga dari pelbagai sumber untuk memperkasa pengajian dan latihan sains dan kejuruteraan alam sekitar, dan pengurusan lestari, penyelarasan khidmat nasihat dan perundingan, dan pemindahan teknologi di antara akademia dengan agensi dan institusi luar (termasuk masyarakat setempat, NGO dan NPO) di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa.
  • Untuk memainkan peranan dan melaksanakan program kesedaran/cakna alam sekitar berkaitan isu-isu pencemaran dengan lebih agresif melalui perkembangan proaktif dalam bidang latihan formal dan bukan formal, penyelidikan dan perkhidmatan kepada masyarakat.
  • Untuk menyediakan perkhidmatan sokongan dan pelan tindakan kecemasan dalam isu-isu alam sekitar di Malaysia dan di pantai timur khasnya.